BT_LyThuyet - BI TP L THUYT C S D LIU Hc k 2 Nm 2008-2009...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI TẬP LÝ THUYẾT CƠ SỞ DỮ LIỆU Học kỳ 2 – Năm 2008-2009 – GV. Ths. Nguyễn Trần Minh Thư Danh sách textbook sử dụng làm bài tập 1. Elmasri Navathe - Fundamentals Of Database Systems, Fourth Edition. Chương Chương học LT Đọc sách Bài tập 1 Tổng quan về cơ sở dữ liệu Chaper 1 & 2 2.12 2 Mô hình thực thể kết hợp ER Chapter 3
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online