{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BT_LyThuyet - BI TP L THUYT C S D LIU Hc k 2 Nm 2008-2009...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P LÝ THUY T CƠ SỞ D LI U H c k 2 Năm 2008 -2009 GV. Ths. Nguy n Tr ần Minh Thư Danh sách textbook s d ng làm bài t p 1. Elmasri Navathe - Fundamentals Of Database Systems, Fourth Edition. Chương Chương họ c LT Đọ c sách Bài t p 1 T ng quan v cơ sở d li u Chaper 1 & 2 2.12 2 Mô hình th c th k ế t h p ER Chapter 3 3.16 -3.26 3 Mô hình d li u quan h
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}