bao_cao_02hc328_9306 - 1/25 Đ i H ọ c Qu ố c Gia...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1/25 Đạ i H ọ c Qu ố c Gia TP.H ồ Chí Minh Tr ườ ng Đạ i H ọ c Khoa H ọ c T ự Nhiên Khoa Công Ngh ệ Thông Tin ------oOo------ Báo Cáo Đồ Án XÂY D Ự NG PH Ầ N M Ề M H ƯỚ NG ĐỐ I T ƯỢ NG Đề tài: KH Ả O SÁT HI Ệ N TR Ạ NG & XÁC ĐỊ NH YÊU C Ầ U 1.1) KH Ả O SÁT HI Ệ N TR Ạ NG M ộ t th ư vi ệ n c ầ n qu ả n lý vi ệ c đă ng ký, m ượ n và tr ả sách c ủ a các b ạ n đọ c th ư vi ệ n. Sau đ ây là ph ầ n mô t ả theo các nghi ệ p v ụ hàng ngày c ủ a th ư vi ệ n: Th ủ th ư g ọ i sách là đầ u sách ( dausach ). M ỗ i đầ u sách có m ộ t ISBN để phân bi ệ t v ớ i các đầ u sách khác. Các đầ u sách có cùng t ự a ( tuasach ) s ẽ có ISBN khác nhau n ế u chúng đượ c d ị ch ra nhi ề u th ứ ti ế ng ( ngonngu ) khác nhau và đượ c đ óng thành bìa ( bia ) khác nhau. M ỗ i t ự a sách có m ộ t mã t ự a sách để phân bi ệ t v ớ i các t ự a sách khác. (Mã s ố đượ c đ ánh s ố t ự độ ng, b ắ t đầ u t ừ 1, 2, 3, ,…). M ộ t đầ u sách có th ể có nhi ề u b ả n sao ( cuonsach ) ứ ng v ớ i đầ u sách đ ó. M ỗ i đầ u sách có m ộ t tr ạ ng thái ( trangthai ) cho bi ế t cu ố n sách đ ó có th ể cho m ượ n đượ c hay không. M ỗ i t ự a sách c ủ a m ộ t tác gi ả ( tacgia ) và có m ộ t b ả n tóm t ắ t n ộ i dung ( tomtat ) c ủ a sách (có th ể là m ộ t câu hay vài trang). Khi b ạ n đọ c mu ố n bi ế t n ộ i 2/25 dung c ủ a cu ố n sách nào, thì th ủ th ư s ẽ xem ph ầ n tóm t ắ t c ủ a t ự a sách đ ó và tr ả l ờ i b ạ n đọ c. Ho ặ c b ạ n đọ c có th ể t ự xem tóm t ắ t b ằ ng cách ch ọ n ch ứ c n ă ng Tra c ứ u sách c ủ a ph ầ n m ề m. Để tr ở thành độ c gi ả ( docgia ) c ủ a th ư vi ệ n, thì m ỗ i b ạ n đọ c ph ả i đă ng ký và cung c ấ p các thông tin cá nhân c ũ ng nh ư đị a ch ỉ và đ i ệ n tho ạ i c ủ a mình. Th ủ th ư s ẽ c ấ p cho b ạ n đọ c m ộ t th ẻ đ i ệ n t ử , trên đ ó có mã s ố th ẻ chính là mã s ố b ạ n đọ c để phân bi ệ t các b ạ n đọ c khác. (Mã s ố đượ c đ ánh s ố t ự độ ng, b ắ t đầ u t ừ 1, 2, 3, ,…). Th ẻ này có giá tr ị trong 6 tháng k ể t ừ ngày đă ng ký. M ộ t tu ầ n tr ướ c ngày h ế t h ạ n th ẻ , th ủ th ư s ẽ thông báo cho b ạ n đọ c bi ế t để đế n gia h ạ n thêm. M ộ t b ạ n đọ c (g ọ i là nguoilon ) có th ể b ả o lãnh cho nh ữ ng ng ườ i khác nh ỏ h ơ n 18 tu ổ i (g ọ i là treem ) để c ũ ng tr ở thành độ c gi ả c ủ a th ư vi ệ n. Do đ ó, th ẻ c ủ a thi ế u nhi ch ỉ có giá tr ị trong th ờ i h ạ n còn hi ệ u l ự c c ủ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

bao_cao_02hc328_9306 - 1/25 Đ i H ọ c Qu ố c Gia...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online