09_Quan_ly_tai_nguyen_dia

09_Quan_ly_tai_nguyen_dia - Khoa Cng ngh Thng tin i hc Khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Môn: M ng máy tính Bài th c hành s 9: QU N LÝ TRUY C P TÀI NGUYÊN ĐĨ A C NG N i dung ± Gi i thi u NTFS ± Ph n quy n cho các th ư m c ( folder ) ho c t p tin ( file ) trên h th ng dùng NTFS ± Chia s folder ± Phân ng ch đĩ a c ng (Disk Quota) ± Nén file (Compression) ± EFS (Encryption File System) M c tiêu Sinh viên có th : ± Hi u đượ c các đặ c đ i m c a h th ng file NTFS và các thu n l i, kh n ă ng b o m t NTFS cung c p cho ng ườ i dùng ± Phân quy n trên các folfer và file cho các user ± Chia s folder ± Phân ng ch c ng ± Nén file/folder, mã hoá file dùng d ch v c a Windows
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Gi i thi u NTFS So v i FAT32 thì h th ng file NTFS trên H Đ H Windows 2000 tr đ i h tr hi u qu h ơ n trong vi c qu n lý d li u trên partition. NTFS có các thu n l i sau: ± Phân quy n cho các folders ho c file để đ i u khi n m c độ truy c p c a user đế n các tài nguyên đ ó. ± Dùng không gian c ng hi u qu h ơ n b ng cách cho phép nén d li u (Compression) và c u hình disk quotas (các h n ng ch dành cho c ng). ± Cho phép mã hoá file d li u trên c ng v t lý dùng d ch v mã hoá EFS (Encrypting File System) đượ c h tr b i Windows nh m b o m t d li u c a ng ườ i dùng. ± Chi s file ( Sharing ) gi a các ng ườ i dùng trên m ng. H Đ H Windows 2000 tr đ i ch cung c p các quy n NTFS trên các partitions đượ c format theo đị nh d ng NTFS . N ế u không phân quy n cho các user ho c group thì các user không th truy c p đế n tài nguyên trên máy tính ho c thông qua m ng. Để chuy n t h th ng file FAT 32 sang NTFS dùng l nh sau: convert <Disk Drive> /fs:ntfs Ví d : chuy n format c a D: t FAT 32 sang NTFS convert D: /fs:ntf
Background image of page 2
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Để hi n th tab Security trong Properties c a file ho c folder: Windows Explorer Æ Tools Folder Options Ch n tab View Click b ch n tùy ch n “Use simple file sharing (Recommended)” Phân quy n cho các folder ho c file 1. Để phân quy n trên file ho c folder. Ch n file ho c folder đ ó Æ Click ph i,
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Page1 / 14

09_Quan_ly_tai_nguyen_dia - Khoa Cng ngh Thng tin i hc Khoa...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online