{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

8. Tao va ap dat policy cho cac Group

8. Tao va ap dat policy cho cac Group - To v p t policy cho...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T o và áp đặ t policy cho các Group M c đ ích : Admin Kit qu n lý máy tính theo Group, ng v i m i Group (Workstation, Server,…) b n s t o m t policy riêng, các máy tính trong cùng m t group s ch u nh h ưở ng c a policy t i group đ ó. Sau khi cài đặ t thành công kaspersky cho t t c các máy tr m trong Group Workstation c ũ ng nh ư các máy ch trong Group Server . B ướ c ti ế p theo b n ti ế n hành t o ra 2 policy trong 2 Group này. Đ ây là b ướ c b t bu c ph i có. Vi c t o policy s giúp b n đị nh ngh ĩ a các setting c ơ b n và quan tr ng. Đ i u này có th hi u nh ư b n đ ã cài đặ t thành công ch ươ ng trình kaspersky đế n t t c các máy trong m ng, tuy nhiên t i Admin Kit b n v n ch ư a th đ i u khi n các setting c a kaspersky t i các máy này, sau thao tác t o policy b n s đượ c kh n ă ng đ ó. Ti ế n hành : T o policy cho Group Workstation Trong ph n Policies c a group Workstation b n click ch n Add a policy (hình d ướ i) B m ch n Next để qua b ướ c k ế ti ế p (hình d ướ i) B n đặ t tên cho policy là:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

8. Tao va ap dat policy cho cac Group - To v p t policy cho...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online