{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

06.SQL-Phep_ket - 1 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin –...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT Ngôn ngữ SQL – Phép kết I. M ụ c l ụ c I. Mục lục ........................................................................................................................................ 1 II. Một số lưu ý về phép kết .............................................................................................................. 1 A. Tìm kiếm từ nhiều bảng ........................................................................................................... 1 B. Inner joins (Kết bằng) .............................................................................................................. 2 C. Right (Outer) joins (Kết phải) .................................................................................................. 2 D. Left (Outer) joins (Kết trái) ...................................................................................................... 3 E. Full (Outer) joins ...................................................................................................................... 3 II. Một số lưu ý về phép kết SINHVIEN LOP...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

06.SQL-Phep_ket - 1 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin –...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online