05_DHCP - Khoa Cng ngh Thng tin i hc Khoa hc t nhin B mn...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Môn: M ng máy tính Bài th c hành s 5: C U HÌNH DHCP 1. Gi i thi u d ch v DHCP DHCP là d ch v cho phép cung c p các thông s v đị a ch IP, subnetmask , default gateway, DNS server, … m t cách t độ ng. Các máy tính khi đượ c c u hình là DHCP client (nh n các thông s k trên m t cách t độ ng) s nh n c u hình đị a ch m t cách t độ ng, nh đ ó vi c qu n tr m ng có nhi u máy tính tr nên thu n ti n h ơ n. 2. Cài đặ t d ch v DHCP Cài đặ t B1.Ch n m c ‘Add/Remove Windows Components’ trong ‘Add/Remove Programs’. Ch n ‘Networking Services’, ch n nút ‘Details’. B2.Check vào m c Dynamic Host Configuration Protocol. Ch n nút ‘OK’. Màn hình Networking đ óng l i, ch n nút ‘Next’ để th c hi n cài đặ t. Cung c p th ư m c I386 c a đĩ a cài đặ t Windows 2003 Server khi đượ c yêu c u.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông C u hình Công c câu hình d ch v DHCP có th đươ c truy c p b ng. Ch n Start/All Programs/Administrative Tools/DHCP. ì T p h p các đị a ch IP trong m t subnet mà DHCP c p t độ ng đượ c g i là m t scope o scope trên DHCP Server B1. Trong công c c u hình d ch v DHCP, ch n DHCP server mà ta s t o scope, ch n ‘New Scope’.
Background image of page 2
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Wizard t o m i scope xu t hi n, ch n ‘Next’ B2. Đặ t tên và mô t cho scope s p t o (tùy ch n). Ch n Next B3.Xác đị nh d i đị a ch IP mà scope s c p; xác đị nh subnet mask cho d i đị a ch này. Ch n ‘Next’
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông B4.Xác đị nh các đị a ch IP không đượ c c p t độ ng. Thông th ườ ng, các đị
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

05_DHCP - Khoa Cng ngh Thng tin i hc Khoa hc t nhin B mn...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online