05.SQL-Truy_van_voi_phep_chia

05.SQL-Truy_van_voi_phep_chia - 1 B mn H Thng Thng Tin Khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT Ngôn ng SQL Phép chia Phép chia Có 2 cách thực hiện: Cách 1 : Sử dụng NOT EXISTS + NOT IN hoặc NOT EXISTS + NOT EXISTS Cách 2 : Sử dụng mệnh đề GROUP BY + HAVING VD: Tìm nhân viên được phân công làm việc trong tất cả các đề án do phòng Nghiên cứu quản lí Cách 1: Sử dụng NOT EXISTS + NOT IN Sử dụng NOT EXISTS + NOT EXISTS
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT Cách 2 : Sử dụng GROUP BY + HAVING Tìm nhân viên làm việc tất cả các đề án của công ty - Bước 1 : Tìm các đề án của công ty mà nhân viên ‘001’ chưa làm Cách 1 : Dùng NOT EXISTS Cách 2 : Dùng NOT IN - Bước 2 : Nhận xét rằng : Nếu kết quả trả ra là không có bộ nào
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

05.SQL-Truy_van_voi_phep_chia - 1 B mn H Thng Thng Tin Khoa...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online