04_IP_Workgroup - Khoa Cng ngh Thng tin i hc Khoa hc t nhin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Môn: M ng máy tính Bài th c hành s 4: C U HÌNH IP & WORKGROUP 1. M c tiêu a. H ướ ng d n c u hình đị a ch IP cho 1 máy tính b. H ướ ng d n c u hình Workgroup 2. H ướ ng d n a. C u hình đị a ch IP IP (Internet Protocol): IPv4 - Là m t đị nh danh cho các host trên m ng. - Có 4 bytes. M i byte vi ế t d ướ i d ng s th p phân và cách nhau b i d u ‘ . - G m 2 ph n: o NetID: cho bi ế t host thu c đườ ng m ng nào o HostID: đị nh danh c a 1 host trong 1 đườ ng m ng - Các host có cùng đị a ch m ng (Net Addr) thì thu c cùng 1 đườ ng m ng. - VD: 172.29.70.100 Trong đị a ch IP, để xác đị nh: ph n nào là NetID, ph n nào là HostID, chúng ta s d ng Subnet Mask. Subnet Mask:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/09/2010 for the course BACXT 9983 taught by Professor Domany during the Spring '08 term at Webster University Geneva.

Page1 / 7

04_IP_Workgroup - Khoa Cng ngh Thng tin i hc Khoa hc t nhin...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online