04.SQL-Truy_van_long - 1 B mn H Thng Thng Tin Khoa CNTT Ngn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT Ngôn ng SQL Truy v ấn lồng Truy v n l ng A. Tìm kiếm có lượng từ EXISTS, ANY và ALL Cho danh sách các nhân viên có ít nhất 1 thân nhân. Câu này có thể viết lại như sau: Chú ý: = ANY tương đương với toán tử IN Cho biết nhân viên có lương lớn nhất. Hoặc có thể viết như sau: Cho biết sinh viên có điểm trung bình lớn nhất. Có 2 loại truy vấn lồng B. Loại 1: Lồng phân cấp Mệnh đề WHERE của truy vấn con không tham chiếu đến thuộc tính của các quan hệ trong mệnh đề FROM ở truy vấn cha
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT Khi thực hiện, câu truy vấn con sẽ được thực hiện trước Ví dụ: Cho biết các nhân viên cùng phòng với nhân viên “Nguyễn Văn A” Tìm những nhân viên có lương lớn hơn lương của tất cả nhân viên ở phòng 4. Tìm phòng ban có đông nhân viên nhất (gom nhóm
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

04.SQL-Truy_van_long - 1 B mn H Thng Thng Tin Khoa CNTT Ngn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online