02_Windows_.Users_Groups

02_Windows_.Users_Groups - Khoa Cng ngh Thng tin i hc Khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công ngh Thông tin – Đạ i h c Khoa h c t nhiên B môn M ng máy tính và Vi n thông Môn: H đ i u hành Bài th c hành s 2: QU N LÝ USER & GROUP M i ng ườ i dùng (user) c n có m t tài kho n để đă ng nh p và s d ng máy tính. M i tài kho n có th thu c nhi u nhóm ng ườ i dùng (group) khác nhau. . Môi tr ườ ng Windows đị nh ngh ĩ a 2 lo i user/group: - Built-in user/Built-in group: Nh ng user/group đượ c đị nh ngh ĩ a s n khi h th ng đượ c cài đặ t. - User/Group do ng ườ i dùng đị nh ngh ĩ a. 1. M ch ươ ng trình qu n lí user & group: Cách 1: Click ph i vào My Computer Æ Manage Cách 2: Start Æ Setting Æ Control Panel Æ Administrator Tools Æ Computer Management. . 2. T o user m i: Trên c a s Computer Management, ch n Local Users and Groups Æ Users
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công ngh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

02_Windows_.Users_Groups - Khoa Cng ngh Thng tin i hc Khoa...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online