02.SQL-Tong_quat_ve_truy_van_truy_van_don_gian

02.SQL-Tong_quat_ve_truy_van_truy_van_don_gian - 1 B mn H...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Bộ môn Hệ Thống Thông Tin – Khoa CNTT Ngôn ng SQL Truy v ấn đơn giản T ng quát Một cách tổng quát, khối select gồm có 3 mệnh đề chính: Select: Xác định các cột cần đưa ra kết quả. From: Xác định các bảng cần lấy thông tin ra. Where: Xác định các mẫu tin thỏa yêu cầu chọn lọc để đưa ra kết quả. Ngoài ra, để mở rộng khả năng của ngôn ngữ, khối select-from-where còn được bổ sung thêm các mệnh đề group by, having, order by, các hàm hỗ trợ tính toán: max, min, count, sum, avg . Sau đây là cú pháp tổng quát của câu truy vấn dữ liệu: SELECT [tính chất] <danh sách các thuộc tính_1> FROM <danh sách các table hoặc query/view [as alias] > [ WHERE <điều kiện_1>] [ GROUP BY <danh sách các thuộc tính_2>] [ HAVING <điều kiện_2>] [ ORDER BY <danh sách các thuộc tính_3 [ASC | DESC]> Diễn giải : 1. Tính chất : Một trong các từ khóa: ALL (chọn ra tất cả các dòng trong bảng), DISTINCT (lọai bỏ các cột trùng lắp thông tin), DISTINCTROW (lọai bỏ các dòng trùng lắp thông tin), TOP <n> (chọn n dòng đầu tiên thỏa mãn điều kiện). 2. Danh sách các thuộc tính_1: tên các thuộc tính cho biết thông tin cần lấy. Chú ý : Các thuộc tính cách nhau bởi dấu „,‟ Nếu lấy tất cả các thuộc tính của 1 bảng tbl thì dùng: tbl.* Nếu sau FROM chỉ có 1 table và lấy tất cả các field của table đó thì dùng select * Nếu tồn tại 1 thuộc tính sau select xuất hiện ở 2 table sau FROM thì phải chỉ định rõ thuộc tính đó thuộc table nào. 3.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

02.SQL-Tong_quat_ve_truy_van_truy_van_don_gian - 1 B mn H...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online