{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Rynair (1+4) - 1 Strategjia e Rynair Objektiva e Rynair...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Strategjia e Rynair Objektiva e Rynair eshte qe te jete kompania ajrore me cmimet me te ulta ne Europe. Rynair ka per qellim qe te ofroje cmime te ulta qe gjenerojne me shume kliente duke mbajtur nje fokus te vazhdueshem ne uljen e kostove dhe eficensave operative. Faktoret kyc te suksesit te Rynair jane: Cmime te ulta te biletave Fluturime te shpeshta Mundesia e rezervimit paraprakisht e biletes Transportim i sigurt i bagazheve Sherbime dhe arritja ne destinacion ne kohe Strategjia e uljes se kostove te Rynair mbeshtetet mbi disa faktore kryesore: fleet commonality Kompania perdor nje tip te vetem avioni, ne kete menyre kufizon koston per trajnim te stafit, sherbime mirembajtje si edhe shpejtesi ne skedulimin e avioneve. Me blerjen e Boeing 737, Ryanair fitoi kapacitet dhe uli moshen mesatare te levizjeve qe do te thote te kursesh ne mirembajtje dhe shmangu pershtatjen si tek EU, ne perputhje me pajisjet ne levizjet e vjetra . Kontraktimi i sherbimeve Ne menyre qe te ulen shpenzimet dhe mirembajtja e shtrenjte, transporti, blerja e biletave, levizja e bagazheve dhe shume sherbime te tjera jane te kontraktuara nga Rynair nga palet e treta, nderkohe qe stafi i Rynair merret vetem me mirembajtje rutine. Detyrimet per aeroportin dhe politikat e itenerarit Rynair ka bere marreveshje me aeroportet dytesore ku trafiku nuk eshte i shpeshte dhe detyrimet jane shume te ulta ne krahasim me aeroportet fillestare. Kjo gje eshte fat per keto aeroporte qe nuk kane shume klientele, dhe nga ana tjeter Rynair ka vetem itenerare pa tranzit, ne kete menyre nuk ka kosto qe mund te vinte nese do te kishte kliente ne tranzit. Gjithashtu kompania i kushton nje rendesi te madhe edhe perpikmerise se udhetimit duke maksimizuar perdorimin e avionit. Bagazhet shkojne direkt ne destinacionin perfundimtar ne menyre te shpejte, megjithate nuk siguron sherbime klienti te mire ne rastet e humbjes apo demtimit te bagazhit . Nuk siguron preference ne vendet ne avion, zbatohet politika sherbehet i pare ai qe vjen i pari. Manaxhim i kostove te stafit dhe produktiviteti Kompania i paguan stafit nje rroge modeste, dhe shtesat jane te bazuara mbi performance, ne menyre qe te maksimizoje numrin e levizjeve neper sektore cdo dite. Ne kete menyre mbahen kostoja e stafit e ulet dhe kontrollon produktivitetin. Pilotet merren ne pune kur jane te rinj ne profesion, ose sapo kane mbaruar shkollen. Stafi i avionit paguan vete per pastrimin e uniformes se tyre, investojne vete ne trajnimin e tyre dhe jane pergjegjese per sigurine e pasagjereve.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Manaxhimi i kostove te marketingut
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}