\u10d0\u10d9\u10d0\u10d3\u10d4\u10db\u10d8\u10e3\u10e0\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e0\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d5\u10da\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10db\u10d4\u10d7\u10dd\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8.docx - \u10e1\u10d0\u10db\u10d4\u10ea\u10dc\u10d8\u10d4\u10e0\u10dd

აკადემიური წერა და კვლევის მეთოდები.docx

This preview shows page 1 out of 1 page.

სამეცნიერო საგანმანათლებლო სტატიები 1. ამხანაგობის ქონებიდან წილის განკარგვის წესი-ავტ: ეკატერინე ნინუა 2. ოპერატიულ - სამძებრო საქმიანობა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება- ავტ: ანა ჯიღიტაშვილი 3. საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის პროგრესული მეთოდი-ავტ: ეკატერინე შუბითიძე 4. დირექტორის დამოუკიდებლობის ფარგლები სააქციო საზოგადოებაში-ავტ: დავით დოლიძე 5. მედიატორისადმი დადგენილი მოთხოვნები სამოქალაქოსამართლებრივი დავების მედიაციის პროცესში-ავტ: ანა გურიელი სამეცნიერო კვლევითი სტატიები 1. ბრალისა და მისი ფორმების ერთიანობის პრობლემა სასამართლოში-ავტ: გურამ
Image of page 1

You've reached the end of your free preview.

Want to read the whole page?

 • Spring '18
 • fd

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes