8. Rating obligácií - Rating obligci riziko...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Rating obligácií – riziko insolventnosti
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Rating 1909 v USA - John Moody - Moody´s Investor Service najspoľahlivejší dlžník - štát - základné ratingové hodnoteniebude rating mikroúrovne – nižšie hodnotenie ako štát krátkodobý rating dlhodobý rating Ratingové hodnotenie štátu a) politické riziká b) ekonomické riziká
Background image of page 2
Rating štátu Politické riziko politického systému sociálneho prostredia medzinárodných vzťahov Ekonomické riziko vonkajšia finančná pozícia flexibilita platobnej bilancie ekonomická štruktúra a ekonomický rast riadenie ekonomiky perspektívy ďalšieho ekonomického vývoja
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ratingové agentúry Moody´s Investors Servise 1909 USA Fitch Investors Service 1923 USA Standard &Poor´s Corporation 1926 USA Thompson Bank Watch 1974 USA The Japan Bond Research Institute 1975 Jap IBCA 1978 VB Duff & Phelps Crdit Rating 1980 USA Duff & Phelps Crdit Rating
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 8

8. Rating obligácií - Rating obligci riziko...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online