Akcie - majetkové cenné papiere

Akcie - majetkové cenné papiere -...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Akcie – majetkové cenné papiere
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Akcie Akciová spoločnosť vzniká z vkladov akcionárov - vlastný kapitál bankovými úvermi, alebo emisiou vlastných obligácií - cudzí kapitál. Práva akcionárov právo účasti a hlasovania na valnom zhromaždení, právo na predloženie ročnej uzávierky, informačné právo, nárok na dividendu, predkupné právo právo podieľať sa na likvidačnom zostatku
Background image of page 2
Členenie akcií prevoditeľnosť, hlasovacie právo, oprávnenie na vyplácanie dividendy kmeňové prioritné spoľahlivé akcie, rastové, cyklické akcie defenzívne akcie špekulačné akcie
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Emisia akcií a ich umiestnenie na trhu Upisovaníe akcií časť záujemcov - investorov - sa musí odmietnuť, môže sa upísať vyšší základný kapitál
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 6

Akcie - majetkové cenné papiere -...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online