Depozitné...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Depozitné certifikáty
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
DC – cenný papier DC (Certificate of Deposit) vznikli v roku 1961 v USA prvý emitent The First National City Bank of New York (v menovitej hodnote 100 000 USD) sekundárny trh – vysoká likvidita depozitné certifikáty na meno na doručiteľa menovitá hodnota DC od 25 000 do 10 mil. USD DC s dobou splatnosti viac ako 1 rok - termínové depozitné certifikáty v Európe prvé DC vo Veľkej Británii v roku 1968 prvé DC u nás v septembri 1990 Komerční banka v Prahe (1000 – 500 000 Kčs)
Background image of page 2
Charakteristika DC DC produkt - prvky dlžného úpisu (dlhopisu) a peňažného vkladu. Doba splatnosti CP – neohraničená S depozitným certifikátom je spojené právo majiteľa DC požadovať splatenie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplatenie výnosov k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky plniť. DC musí obsahovať:
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Depozitné...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online