Dlhopisy cena - Na to aby si dostal ver muss najskr preukza ze nie si odkzan na pzicku Murphyho zkon Dlhopisy kapitlovho trhu Cena obligcie C C C C

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Na to, aby si dostal úver, musíš najskôr preukázať, že nie si odkázaný na pôžičku. Murphyho zákon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dlhopisy kapitálového trhu = + + + = + + + + + + + + + + = n t n y M t y C P alebo n y M n y C y C y C y C P 1 ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( .......... .......... 3 ) 1 ( 2 ) 1 ( 1 Cena obligácie
Background image of page 2
P - cena obligácie C - výška kupónu (kupónová platba), M - hodnota v čase splatnosti, menovitá hodnota, y - požadovaná výnosnosť, n - čas (počet období do splatnosti). n y M y n y C P ) 1 ( ) 1 ( 1 1 + + + - =
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Vzťah ceny a výnosnosti C < y potom P < M C = y potom P = M C y potom P M Ďalšie činitele ovplyvňujúce cenu: - termín splatnosti - bonita emitenta - nová emisia cudzích obligácií
Background image of page 4
V tabuľke sú uvedené obligácie, pri ktorých platí, že kupóny sa vyplácajú polročne a požadovaná výnosnosť je 8 %. Všetky obligácie majú menovitú
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 14

Dlhopisy cena - Na to aby si dostal ver muss najskr preukza ze nie si odkzan na pzicku Murphyho zkon Dlhopisy kapitlovho trhu Cena obligcie C C C C

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online