{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Dlhopisy KT - Dlhopisy kapitlovho trhu Cenn papiere...

Info icon This preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dlhopisy kapitálového trhu
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cenné papiere kapitálového trhu úverové CP – dlžobné úpisy – dlhopisy majetkové CP - akcie Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitých hodnotách a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.“ Zákon č. 530/1990 o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, oddiel 1, § 1 Vlastnosti dlhopisov dlhopisy – pevne stanovená lehota splatnosti vopred stanovené splátky vrátane úrokov majiteľ nemá právo účasti na riadení
Image of page 2
Emisia obligácií prospekt emitenta v materializovanej podobe v dematerializovanej podobe Predaj emisie priamo sprostredkovane
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Druhy obligácií podľa emitenta - štátne - komunálne - bankové obligácie, hypotekárne záložné listy - podnikové obligácie z hľadiska výnosnosti - s pevnou úrokovou sadzbou,
Image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern