Dlhopisy KT - Dlhopisy kapitlovho trhu , Cenn papiere...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dlhopisy kapitálového trhu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Cenné papiere kapitálového trhu úverové CP – dlžobné úpisy – dlhopisy majetkové CP - akcie Dlhopis je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitých hodnotách a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť osoby oprávnenej vydávať dlhopisy (ďalej len „emitent“) tieto záväzky splniť.“ Zákon č. 530/1990 o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, oddiel 1, § 1 Vlastnosti dlhopisov dlhopisy – pevne stanovená lehota splatnosti vopred stanovené splátky vrátane úrokov majiteľ nemá právo účasti na riadení
Background image of page 2
Emisia obligácií prospekt emitenta v materializovanej podobe v dematerializovanej podobe Predaj emisie priamo sprostredkovane
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Druhy obligácií podľa emitenta - štátne - komunálne - bankové obligácie, hypotekárne záložné listy - podnikové obligácie z hľadiska výnosnosti - s pevnou úrokovou sadzbou,
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 12

Dlhopisy KT - Dlhopisy kapitlovho trhu , Cenn papiere...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online