Finačné...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Formy investovania reálne investície finančné investície Cenné papiere - starovek 4.st. pred n.l. (Alexander Veľký) - stredovek – križiacke vojny, kráľovské dvory, objavenie Ameriky, rozvoj obchodu - rozvoj kapitalistickej výroby – nové CP akcie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cenné papiere a ich ochrana materializované CP – vysoké hodnoty – vysoký stupeň ochrany proti falšovaniu a odcudzeniu prechod k dematerializácii a jej výhody: stráca sa anonymita na trhu bezpečnosť transparentnosť sťažuje sa možnosť úniku daní, sťažuje sa pranie špinavých peňazí, úspornosť, rýchlosť a bezpečnosť procesu vyrovnania obchodov.
Background image of page 2
Druhy cenných papierov 566/2001 Zákon o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov Akcie, dočasné listy, podielové listy, dlhopisy, vkladové listy, pokladničné poukážky, vkladné knižky, kupóny, zmenky, šeky, cestovné šeky, náložné listy, skladiskové záložné listy, tovarové záložné listy, družstevné podielnické listy, iný druh CP, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný zákon
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Finačné...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online