{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Finančný trh - Financn...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Finančný systém a jeho zložky Peniaze sa nesmú naháňať“ finančné trhy, finančné inštitúcie ako sprostredkovatelia, finančné nástroje, veritelia a dlžníci, finančné transakcie
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Finančný trh nepriame financovania Finanční sprostredkovatelia Veritelia Dlžníci Priame financovanie
Background image of page 2
Finanční sprostredkovatelia banky (bankoví sprostredkovatelia), nebankové finančné inštitúcie Funkcie: 1. transformácia peňazí na kapitál časový aspekt. globálny (medzinárodný aspekt) konverzia jednej meny na druhú 2. diverzifikácia rizika 3. znižovanie transakčných nákladov 4. monitorovanie bonity dlžníkov,. 5. racionalizáciu platobného styku.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Typy finančných trhov Finančný trh Peňažný trh Kapitálový trh Krátkodobé úvery Krátkodobé CP Dlhodobé úvery Dlhodobé CP
Background image of page 4
Nové tendencie na finančných trhoch V roku l986 tzv. Big Bang globalizácia a liberalizácia finančných trhov, zmeny regulačného systému
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Finančný trh - Financn...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online