Indexy - Indexy na akciovom trhu Indexy Indiktor sprvania...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Indexy na akciovom trhu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Indexy Indikátor správania – akciový index - vážený aritmetický priemer - benchmark akciového trhu Typy indexov - celého trhu (All Share) - odvetvové indexy - špecializované indexy (malé a stredne veľké spoločnosti, rastové spoločnosti ap.)
Background image of page 2
Funkcie indexov Informačná Alokačná Základ pre meranie výkonnosti portfólia cenných papierov Základ pre obchodovanie s derivátmi Základ pre indexové investovanie
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Akciové indexy Konštrukcie indexov - metódy - trhovej kapitalizácie, najvyššiu váhu tá spoločnosť, ktorá má aj najvyššiu trhovú kapitalizáciu - cenového váženia , každému komponentu je priradená váha na základe aktuálnej trhovej ceny jednotlivých zložiek. - rovnakej váhy každá spoločnosť zastúpená v indexe má rovnakú váhu
Background image of page 4
Dow Jones Industrial Average (DJIA) 1896 Charles Dow pozostával z 12 spoločností, v roku 1916 sa rozširuje na 20 spoločností a v roku 1928 na 30 spoločností. Predchodca - 1894 Dow Jones Rail
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 23

Indexy - Indexy na akciovom trhu Indexy Indiktor sprvania...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online