Likvidita obl. - Likvidita obligci Preferencia likvidity...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Likvidita obligácií Preferencia likvidity – investori preferujú krátkodobé obligácie – menšie riziko Likvidná prémia – rastie s dobou splatnosti Výnosová krivka – vyjadruje závislosť medzi výnosom a dobou splatnosti
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Zloženie výnosovej krivky výnosnosť čas reálny úrok inflácia likvidná prémia riziková marža
Background image of page 2
Konvertibilné obligácie Podmienky výmeny konvertibilných obligácií obsahujú: 1. Údaj - konvertibilné obligácie vymeniteľné za kmeňové alebo prioritné akcie; 2. konverzný pomer - koľko akcií sa získa realizáciou výmenného práva za obligácie; 3. termín výmeny Konverzný pomer cr M P c = cr - konverzný pomer, M – menovitá hodnota Pc - konverzná cena.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ocenenie konvertibilných obligácií Trhová cena Vc = cr . P0 Vc - konverzná hodnota, P 0 - bežná trhová cena akcie . C P V V p I c c = - .100 Konverzná prémia PI - nadobúdacia cena Vc - konverzná hodnota
Background image of page 4
Vývoj ceny konvertibilnej obligácie
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Príklad Konvertibilná obligácia spoločnosti X emitovaná v r. 2005 s lehotou splatnosti 5 rokov má kupónovú
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 11

Likvidita obl. - Likvidita obligci Preferencia likvidity...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online