{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Makroanalýza - Analýzy na...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Analýzy na akciových trhoch Analýzy na akciových trhoch • Fundamentálna analýza- makroekonomická analýza- odvetvová analýza- mikroekonomická analýza • Technická analýza • Psychologická analýza Makroekonomické faktory • rast hrubého domáceho produktu, • fiškálna politika, • peňažná ponuka, • úrokové sadzby, • inflácia, • medzinárodný pohyb kapitálu, • ekonomické a politické šoky, • ostatné faktory. GNP – akciový trh • Vývoj akciového trhu kopíruje rast GNP – dlhodobý aspekt • Zo strednodobého aspektu – akciový trh predbieha reálny vývoj ekonomiky Akciový trh a HDP Priebeh DJIA a HDP (1929 - 2006)-500 1500 3500 5500 7500 9500 11500 192919361943195019571964197119781985199219992006 DJIA-1500 500 2500 4500 6500 8500 10500 12500 HDP DJIA HDP Vývoj akciového trhu a reálnej ekonomiky. GNP čas reálna ekonomika akciový trh Fiškálna politika Štátny rozpočet • daňová politika- daňová úspora – možnosť reinvestícií- vyššie dividendy • výdavková politika- nákup tovarov a služieb od súkromných spoločností- štátne subvencie Fiškálne impulzy 1. daňová politika vyššie daňové zaťaženie – dopady na akciový trh...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

Makroanalýza - Analýzy na...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online