Makroanalýza - Analzy na akciovch...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Analzy na akciovch trhoch Analzy na akciovch trhoch Fundamentlna analza- makroekonomick analza- odvetvov analza- mikroekonomick analza Technick analza Psychologick analza Makroekonomick faktory rast hrubho domceho produktu, fiklna politika, pean ponuka, rokov sadzby, inflcia, medzinrodn pohyb kapitlu, ekonomick a politick oky, ostatn faktory. GNP akciov trh Vvoj akciovho trhu kopruje rast GNP dlhodob aspekt Zo strednodobho aspektu akciov trh predbieha relny vvoj ekonomiky Akciov trh a HDP Priebeh DJIA a HDP (1929 - 2006)-500 1500 3500 5500 7500 9500 11500 192919361943195019571964197119781985199219992006 DJIA-1500 500 2500 4500 6500 8500 10500 12500 HDP DJIA HDP Vvoj akciovho trhu a relnej ekonomiky. GNP as relna ekonomika akciov trh Fiklna politika ttny rozpoet daov politika- daov spora monos reinvestci- vyie dividendy vdavkov politika- nkup tovarov a sluieb od skromnch spolonost- ttne subvencie Fiklne impulzy 1. daov politika vyie daov zaaenie dopady na akciov trh...
View Full Document

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 23

Makroanalýza - Analzy na akciovch...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online