mikroanalýza

mikroanalýza - Mikroanalza...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mikroanalýza
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mikroanalýza na akciovom trhu Stanoviť vnútornú hodnotu akcie dividendové diskontné modely, ziskové modely, kombinovaný ziskový a dividendový model model voľného cash flow, bilančné modely, model kontingentných nárokov, historické modely.
Background image of page 2
Dividendové diskontné modely 1. John Burr Williams (v r. 1938 – DDM) 2. Benjamin Graham – uplatnenie v praxi priamo na Wall Street Cenu akcie ovplyvňuje: veľkosťou budúcej očakávanej dividendy, požadovanou výnosnosťou P D r D r D r D t r t = + + + + + + + + 1 1 2 1 2 3 1 3 1 ( ) ( ) .............. ( )
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Dividendové diskontné modely Pri vyplácaní nekonečnej dividendy ( 29 + - = t r r D P 1 1 1 . P D t r t t 0 1 0 = + = ( ) Podoba anuity P D r 0 = Pre nulový rast dividend
Background image of page 4
Model konštantného rastu – Gordonov model čas ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 ( 29 t t r g D r g D r g D r D P + + + + + + + + + + + = - 1 1 ... .......... 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 0 g
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Gordonov model Úpravou ( 29 ( 29 + + - - = t t r g g r D P 1 1 1 0 ( 29 g r g D P - + = 1 0 0 r D g P g = + + 0 1 0 .( ) Cena akcie Výnosnosť akcie
Background image of page 6
Predpoklady Gordonovho modelu miera rastu dividend (g) je konštantná veličina, požadovaná výnosnosť je vždy väčšia ako miera rastu dividend (r>g) vnútorná hodnota je tým väčšia, čím: - väčšia je očakávaná dividenda pripadajúca na akciu, - menšia je očakávaná výnosnosť, - väčší je očakávaný rast dividend.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
(dvojstupňového) rastu štádium rastu (growth stage), štádium dospelosti (mature stage). g
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 24

mikroanalýza - Mikroanalza...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online