mikroanalýza2 - Wall Street je jedin miesto,...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Wall Street je jediné miesto, kam ľudia jazdia v rollsroycoch za radami tých, ktorí jazdia metrom. Warren Buffett
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Čo je jej cieľ? Určiť vnútornú hodnotu akcie (intrinsic value) Nájsť na trhu podhodnotené akcie s potenciálom rastu Nikdy ale nevieme: 1. Či je odhad vnútornej hodnoty správny 2. Ako dlho potrvá, kým ju trh odzrkadlí
Background image of page 2
Výhody Detailné preskúmanie spoločností, do ktorých investujeme Menšia nutnosť diverzifikácie Potenciál vyšších výnosov ako trh
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Základná filozofia Trhová hodnota akcie časom odzrkadľuje jej vnútornú hodnotu – blíži sa k nej Fundamentálna analýza preto hľadá podhodnotené akcie, ktoré možno kúpiť v predstihu a lacnejšie Ide o dlhodobejšie investovanie
Background image of page 4
Základ celej analýzy je odpovedať na nasledujúce otázky 1. Rastú tržby spoločnosti? 2. Je zisková? 3. Je dostatočne silná na porážanie konkurentov aj v budúcnosti? 4. Je schopná splácať dlhy? 5. Je účtovníctvo vedené správne?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Čo skúma? Kvalitatívne a kvantitatívne faktory Kvalitatívne: oblasť podnikania, konkurenčná výhoda, manažment, vnútorné normy, atď. Kvantitatívne: obsiahnuté vo finančných výkazoch, merateľné číslami
Background image of page 6
Kvalitatívne faktory Oblasť podnikania Čo firma robí? Ako zarába peniaze? Rozumiem oblasti jej podnikania? Warren Buffett napríklad nikdy neinvestoval do technologických akcií, pretože im nerozumie.
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Konkurenčná výhoda Čo je konkurenčnou výhodou? Je naozaj ťažko napodobiteľná? Je obchodným tajomstvom, alebo chránená patentom či inými právami? Konkurenčná výhoda je základ pre úspešné podnikanie firmy a tým vplýva aj na jej hodnotu.
Background image of page 8
Manažment Stoja na čele firmy schopní ľudia? - Pre bežného investora je nemožné dohodnúť si stretnutie s manažmentom, ale sú aj iné možnosti: 1.Tlačová konferencia 2.Výročná správa 3.Vlastnia manažéri akcie spoločnosti? 4.Výkonnosť na predošlých pozíciách
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Vnútrofiremné normy Mali by zamedzovať neetickým a ilegálnym aktivitám firmy Korektnosť účtovníctva – jeho transparentnosť Práva akcionárov – napr. právo zvolať valné zhromaždenie Štruktúra predstavenstva – či je nezávislé
Background image of page 10
Kvantitatívne faktory Finančné výkazy Súvaha Výkaz ziskov a strát Výkaz Cash Flow Rozdelenie zisku - V USA vychádzajú v rámci Form 10-K a 10-Q - U nás v rámci Výročnej správy
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. Definovanie kritérií pre screening
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 39

mikroanalýza2 - Wall Street je jedin miesto,...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online