mikroanalýza2 - Wall Street je jedin...

Info icon This preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Wall Street je jediné miesto, kam ľudia jazdia v rollsroycoch za radami tých, ktorí jazdia metrom. Warren Buffett
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Čo je jej cieľ? Určiť vnútornú hodnotu akcie (intrinsic value) Nájsť na trhu podhodnotené akcie s potenciálom rastu Nikdy ale nevieme: 1. Či je odhad vnútornej hodnoty správny 2. Ako dlho potrvá, kým ju trh odzrkadlí
Image of page 2
Výhody Detailné preskúmanie spoločností, do ktorých investujeme Menšia nutnosť diverzifikácie Potenciál vyšších výnosov ako trh
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Základná filozofia Trhová hodnota akcie časom odzrkadľuje jej vnútornú hodnotu – blíži sa k nej Fundamentálna analýza preto hľadá podhodnotené akcie, ktoré možno kúpiť v predstihu a lacnejšie Ide o dlhodobejšie investovanie
Image of page 4
Základ celej analýzy je odpovedať na nasledujúce otázky 1. Rastú tržby spoločnosti? 2. Je zisková? 3. Je dostatočne silná na porážanie konkurentov aj v budúcnosti? 4. Je schopná splácať dlhy? 5. Je účtovníctvo vedené správne?
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Čo skúma? Kvalitatívne a kvantitatívne faktory Kvalitatívne: oblasť podnikania, konkurenčná výhoda, manažment, vnútorné normy, atď. Kvantitatívne: obsiahnuté vo finančných výkazoch, merateľné číslami
Image of page 6
Kvalitatívne faktory Oblasť podnikania Čo firma robí? Ako zarába peniaze? Rozumiem oblasti jej podnikania? Warren Buffett napríklad nikdy neinvestoval do technologických akcií, pretože im nerozumie.
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Konkurenčná výhoda Čo je konkurenčnou výhodou? Je naozaj ťažko napodobiteľná? Je obchodným tajomstvom, alebo chránená patentom či inými právami? Konkurenčná výhoda je základ pre úspešné podnikanie firmy a tým vplýva aj na jej hodnotu.
Image of page 8
Manažment Stoja na čele firmy schopní ľudia? - Pre bežného investora je nemožné dohodnúť si stretnutie s manažmentom, ale sú aj iné možnosti: 1.Tlačová konferencia 2.Výročná správa 3.Vlastnia manažéri akcie spoločnosti? 4.Výkonnosť na predošlých pozíciách
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Vnútrofiremné normy Mali by zamedzovať neetickým a ilegálnym aktivitám firmy Korektnosť účtovníctva – jeho transparentnosť Práva akcionárov – napr. právo zvolať valné zhromaždenie Štruktúra predstavenstva – či je nezávislé
Image of page 10
Kvantitatívne faktory Finančné výkazy Súvaha Výkaz ziskov a strát Výkaz Cash Flow Rozdelenie zisku - V USA vychádzajú v rámci Form 10-K a 10-Q - U nás v rámci Výročnej správy
Image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern