Obchodovanie - Dianie na financnch trhoch sa vo...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dianie na finančných trhoch sa vo všeobecnosti nedá predpovedať. Preto treba mať pripravených viacero scénarov. George Soros
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Býk a medveď
Background image of page 2
Obchodovanie na kapitálových trhoch informačný (špekulatívny motív), motív likvidity - špekulácia na vzostup (a` la hausse) - špekulácia na pokles (a` la baisse). dlhej pozícii, krátkej pozícii, otvorenej pozícii, obchodovaní s rozpätím.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Typy špekulácií a obchodov promptné obchody - obchody do 3-4 dní - špekulácie na pokles cien – krátke predaje (short sale) – požičiavanie cenných papierov, cena za pôžičku – sadzba lombardného úveru. Príklad Investor “medveď” si vypožičia na 1 mesiac vytipovanú akciu firmy A, ktorá stojí 100 EUR. Okamžite ju za túto cenu predá a počká napr. 14 dní, až táto cena klesne na 80 EUR. Potom ju kúpi a vráti. Výnos z tejto špekulácie je 20 EUR, ak neberieme do úvahy transakčné náklady a úrok za požičaný kapitál.
Background image of page 4
Promptné obchody dohody o spätnom odkúpení (repo obchody) premývacie obchody (wash sales) Príklad K 1. 1. 2009 sme kúpili akciu H v kurze 100 EUR. V marci toho istého roku klesne cena na 80 EUR. Využijeme tento pokles a 30. marca akciu predáme, ale súčasne ju ihneď za 80 EUR kúpime. Vykazujeme teda čiastkovú kurzovú stratu -20 EUR. Naša pozícia sa nezmenila, máme stále ten istý cenný papier, ale vykazovanú stratu -20 EUR môžeme použiť na zníženie zisku zo špekulácie
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Termínové obchody arbitrážne obchody (arbitráže) bezriziková a riziková arbitráž arbitráž na akciový index Prémiové obchody - prémiové obchody s prémiou na prevzatie, - prémiové obchody s prémiou na dodanie, - dontové prémiové obchody na odobratie alebo dodanie, - dvojité prémiové obchody na odobratie alebo dodanie, - stelážové obchody, - násobné obchody.
Background image of page 6
termínové úrokové dohody označované ako FRA - Forward rate agreements LIBOR 3–6 mesiacov ) . ( ) 100 . ( . ). ( D L B A D R L + - ak L R potom L - zúčtovacia sadzba BBA R- sadzba stanovená kontraktom D - počet dní trvania kontraktu A - kontrahovaná čiastka B - 360(365) dní ( ). . ( . ) ( . ) R L D A
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 32

Obchodovanie - Dianie na financnch trhoch sa vo...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online