Odvetvová...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Odvetvová analýza
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Odvetvová analýza Tradičná odvetvová štruktúra 19. a 20. storočia sa láme Nové odvetvia – tvorba tzv. internetovej ekonomiky Odvetvová analýza skúma: a) odvetvová citlivosť – ekonomický cyklus b) spôsob vládnej regulácie c) druh odvetvovej štruktúry
Background image of page 2
Odvetvová citlivosť cyklické odvetvia – v čase expanzie ich výroba prudko stúpa, v recesii klesá (automobilový priemysel, stavebníctvo neutrálne odvetvia , ktoré nie sú ovplyvnené ekonomickým cyklom, ich cenová elasticita je tiež nízka (alkohol, cigarety, noviny), anticyklické odvetvia v čase recesie vykazujú dobré výsledky (kábelová televízia, slúži ako zdroj náhrady zábavy pri vyšších cenových reláciách iných druhov zábavy).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Štátna regulácia mnohé odvetvia pod vplyvom štátnej regulácie - max ceny (elektrina, plyn, spoje) - nepriamo ovplyvňuje i výšku ziskov a ich akciové ceny. ceny akcií -
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 12

Odvetvová...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online