Å PP - Sttne pokladnicn poukzky...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Štátne pokladničné poukážky (Treasury Bills, T – Bills) priamym záväzkom vlády doba splatnosti maximálne 1 rok T-Bills po prvýkrát v USA v roku 1929 výnosy sa kótujú formou bankového diskontu (bank discount yield), báza 360 dní, jednoduché úročenie dematerializovanú podobu The Wall Street Journal vysoko likvidné cenné papiere
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Typy T-Bills pravidelné série nepravidelné série T- Bills – nástroj fiškálnej politiky - menovej politiky Benchmark peňažného trhu, t. j. najnižšia východisková hladina úrokových mier
Background image of page 2
ŠPP - preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku. - maximálny objem živých emisií ŠPP na konci roka musí zodpovedať skutočnému deficitu ŠR. - nesplatené ŠPP na konci rozpočtového roka - súčasťou štátneho dlhu. -
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 8

Å PP - Sttne pokladnicn poukzky...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online