{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Å PP - Sttne pokladnicn poukzky(Treasury...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Štátne pokladničné poukážky (Treasury Bills, T – Bills) priamym záväzkom vlády doba splatnosti maximálne 1 rok T-Bills po prvýkrát v USA v roku 1929 výnosy sa kótujú formou bankového diskontu (bank discount yield), báza 360 dní, jednoduché úročenie dematerializovanú podobu The Wall Street Journal vysoko likvidné cenné papiere
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Typy T-Bills pravidelné série nepravidelné série T- Bills – nástroj fiškálnej politiky - menovej politiky Benchmark peňažného trhu, t. j. najnižšia východisková hladina úrokových mier
Background image of page 2
ŠPP na Slovensku ŠPP - preklenutie dočasného nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v rozpočtovom roku. - maximálny objem živých emisií ŠPP na konci roka musí zodpovedať skutočnému deficitu ŠR. - nesplatené ŠPP na konci rozpočtového roka - súčasťou štátneho dlhu. - emitentom je centrálny štátny orgán – Ministerstvo financií SR Od roku 2004 - sprostredkovateľ Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}