Výnosnosť a...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Najlepšie investičné príležitosti sa objavia vždy vtedy, keď nemáte voľné peniaze. Murphyho zákony
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Riziko pri obligáciách Máme trojročnú obligáciu menovitej hodnoty 1 000 EUR s ročným kupónom 9,4 %. Kupón sa vypláca polročne. O koľko sa zmení cena, ak požadovaná výnosnosť klesne na 8,8 %, resp. stúpne na 10 %?
Background image of page 2
Vplyv požadovanej výnosnosti 8,8 9,4 10 1000 cena výnosnosť 1015,52 984,77
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Vplyv splatnosti 8,8 9,4 10 1000 1027,51 1015,52 984,77 973,41 3 roky 6 rokov výnosnosť cena
Background image of page 4
Vplyv veľkosti kupónu 8,8 9,4 10 +1,74 +1,54 -1,52 3 roky -1,70 zero bond 3 0 výnosnosť % zmena ceny
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Durácia obligácie Derivácia ceny obligácie n n y M y C y C y C y C P ) 1 (( ) 1 ( ......... ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( 3 2 + + + + + + + + + = + + + + + + + + + - = + - + + - + + + - + + - = + + n n n n y nM y nC y C y C y dy dP y M n y C n y C y C dy dP ) 1 ( ) 1 ( . .......... ) 1 ( 2 ) 1 ( 1 ) 1 ( 1 ) 1 ( ) ( ) 1 ( ) ( .... .......... ) 1
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/10/2010 for the course ECONOMICS Financial taught by Professor Corvo during the Spring '10 term at Anna University Chennai - Regional Office, Coimbatore.

Page1 / 18

Výnosnosť a...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online