Zmenka - Zmenka Zmenka ako cenn papier Zmenkov a sekov zkon...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Zmenka
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Zmenka ako cenný papier Zmenkový a šekový zákon“ č.191/1950 Zb. Ženevská konvencia (1930) Členenie: - kto vyrovnáva záväzok - spôsob vzniku zmenky
Background image of page 2
Vlastná a cudzia zmenka trasant - vystaviteľ zmenky remitent - veriteľ zmenky vystaviteľ - trasant (dlžník), veriteľ - remitent (komu sa platí), zmenkovník (zmenkový dlžník) trasát-zmenku zaplatí
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Náležitosti zmenky 1. označenie, že ide o zmenku 2. bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú sumu, 3. meno toho, kto má platiť, 4. údaj o splatnosti, 5. údaj miesta, kde komu alebo na rad koho sa má platiť, 6. meno toho, kde sa má platiť, 7. dátum a miesto vystavenia zmenky, 8. podpis vystavovateľa.
Background image of page 4
Zmenka podľa splatnosti denná - fixná zmenka na videnie - vistazmenka na určitý čas po videní-termínová
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Zmenka - Zmenka Zmenka ako cenn papier Zmenkov a sekov zkon...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online