TBB_2004_Guz_Vize2 - TEMEL BLGSAYAR BLMLER - 9. ve 14. GRUP...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - 9. ve 14. GRUP 2. YARIYIL İÇİ SINAVI 16.05.2004 ADI-SOYADI: NO: GRUP: İMZA: 1- C(x)=1+x/1!+x 2 /2!+x 3 /3!+. ..+x n /n! şeklindeki dizi için kullanıcıdan x değerini ve x’göre kaçıncı terime kadar hesaplanması istediğini soran ve bu terime kadar olan dizi toplamının sonucu yazdıran bir Matlab programı yazınız. (İpucu: Faktöriyel hesabı için Matlab’in yerleşik fonksiyonlarından olan örneğin m! için factorial(m) şeklinde kullanılan factorial fonksiyonunu kullanabilirsiniz) Çıktınız aşağıdaki şekilde olmalıdır: >> Girmiş olduğunuz değerlere göre seri toplamı: 6.335 dır. 2- Bir iletkenin çekirdeğindeki iki proton arasındaki çekimsel Coulomb kuvveti, 2 2 1 4 r q q F o πε - = şeklinde verilmiştir. Burada q 1 =q 2 =1.6x10 -19 C ve o 4 1 =8.99x10 9 Nm 2 /C 2 olarak verilmiştir. r : 1.0x10 -15 ile 1.0x10 -14 arasında 0.2.0x10 -15 artımlı olmak üzere r’ye karşı q 1 ile r’ye karşı F’in değişim grafiklerini alt alta aynı
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2010 for the course MATH 123 taught by Professor Sait during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 2

TBB_2004_Guz_Vize2 - TEMEL BLGSAYAR BLMLER - 9. ve 14. GRUP...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online