TBB_Bahar_vize1_sorulari ve cevaplari

TBB_Bahar_vize1_sorulari ve cevaplari - 2007-2008 BAHAR...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2007-2008 BAHAR YARIYILI G8-G10-31.03.2008 TEMEL BLGSAYAR BLMLER 1.VZE SORULARI VE CEVAPLARI 1. Blgesel hiz = ( v 2/3 1 ) sinc c - 1 5 v 1 - ( ) 2 matlab formatinda yaziniz. (15 p) c Bolgesel hiz= ((v^(2/3)/sin(c)-1/(c-1))*(1-(v/c)^(2))^(1/5) 2. Aaidaki K matrisini oluturmak iin gereken komutlari yaziniz. (15p) 10000 02000 00300 00040 00005 K= zeros(5); K(1,1)=1; K(2,2)=2; K(3,3)=3; K(4,4)=4; K(5,5)=5; 3. Giri bilgisi 25 olarak verildiinde program ikii nasil olacaktir? (15p) clear all;clc x=input('Bir sayi yaziniz: '); disp(' ') if x>0 disp('Yazdiiniz sayinin reel karekk deeri vardir') Degeri=sqrt(x); elseif x<0 disp('Yazdiiniz sayinin imajiner karekk deeri vardir') Degeri=sqrt(x); elseif x==0|x==1 disp('Yazdiiniz sayinin karekk kendisine eittir') Degeri=sqrt(x); end Degeri Bir sayi yaziniz: 25 Yazdiiniz sayinin reel karekk deeri vardir Degeri = 5 4. 3 sayisi girildiinde program ikii ne olur? (25p) >> sayi=input('Ltfen bir sayi giriniz= '); disp(' ') toplam=0; carpim=1; for i=1:sayi toplam=toplam+i; carpim=carpim*i; end toplam carpim Ltfen bir sayi giriniz= 3 toplam = 6 carpim = 6 a sayisi giri bilgisi olarak 1 veriliyor. A sayisi 1500 den kk ise ilem devam edecek. a sayisi iin de yapilacak olan ilem=a3+1 dir. lem sonunda ilemin sonucunu ve ka ilem yapildiini veren programi oluturunuz. Program alitirildiinda elde edilecek sonulari yaziniz. (30p) 5. a=1; s=0; while a<1500 a=a^3+1; s=s+1; end a,s a= 389017001 s= 4 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

TBB_Bahar_vize1_sorulari ve cevaplari - 2007-2008 BAHAR...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online