{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

TBB_2008_Bahar_Vize1 - TEMEL BLGSAYAR BLMLER ADI-SOYADI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TEMEL B İ LG İ SAYAR B İ L İ MLER İ - US İ S(Gr7,Gr9) - 1.YARIYIL İ Ç İ SINAVI 31.03.2008 ADI-SOYADI: NO: GRUP: İ MZA: Soru-1: B matrisinin 2. ve 3. sat ı r ı n ı A matrisinin 1. ve 2. sütununa atayan ifadeye yaz ı n ı z (10p). Soru-2: A ş a ğ ı daki Matlab kodunun ç ı k ı ş ı n ı yan taraf ı na yaz ı n ı z.(20p) N=4; for i=1:n-1 for j=1:n if i< j A(i,j)=-1; elseif i> j A(i,j)=0; else A(i,j)=1; end end end A Ara i ş lemler: Ç ı k ı ş : Soru-3: Kullan ı c ı n ı n girece ğ i n ve r de ğ erlerine göre, ç ı k ı ş ta P = )! r n ( ! n (Permütasyon) C = )! r n ( ! r ! n (Kombinasyon) formüllerine göre P ve C de ğ erini yazd ı ran pcdeg.m adl ı bir Matlab fonksiyon m-dosya program ı yaz ı n ı z. Program hakk ı nda yard ı m (help pcdeg.m) istendi ğ inde ekranda görüntülenecek iki sat ı rl ı yard ı m bilgisi olu ş turunuz (25p). Program ı n = 5 ve r = 3 için test edecek komut sat ı r ı n ı yaz ı n ı z (5p).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}