mat104-bahar_odev6 - CALISMA SORULARI-6 (2009-2010-Bahar)...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C ¸ALIS ¸MA SORULARI-6 (2009-2010-Bahar) Dersin Adı: Mat104 Konu: C ¸ok Katlı ˙ Integraller 1. ˙ Integrasyon b¨olgelerini ¸ciziniz ve integralleri hesaplayınız. (a) Z π 0 Z x 0 x sin y dy dx (b) Z 1 0 Z y 2 0 3 y 3 e xy dxdy 2. f ’yi verilen b¨olgede integre ediniz. (a) 1 x 2 , 1 y 2 karesinde f ( x,y ) = 1 / ( xy ). (b) uv d¨uzleminin birinci d¨ortte bir b¨olgesinden u + v = 1 do˘grusuyla kesilen ¨u¸ cgen b¨olgede f ( u,v ) = v - u . 3. ˙ Integrasyon b¨olgesini ¸ciziniz, integrasyon sınırlarını de˘gi¸ stirerek integralleri hesaplayınız. (a) Z π 0 Z π x sin y y dy dx (b) Z 1 / 16 0 Z 1 / 2 y 1 / 4 cos(16 πx 5 ) dxdy 4. R, y = x, y = 2 x, x + y = 2 do˘grularıyla sınırlı b¨olge olmak ¨uzere, ZZ R xy dA integ- ralini hesaplayınız. 5. ¨ Ustten z = x 2 silindiri ve alttan xy d¨uzleminde y = 2 - x 2 parabol¨u ve y = x do˘grusuyla ¸cevrelenen b¨olgeyle sınırlanan cismin hacmini bulunuz. 6. Birinci sekizde bir b¨olgeden
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2010 for the course MATH 123 taught by Professor Sait during the Spring '09 term at Istanbul Technical University.

Page1 / 2

mat104-bahar_odev6 - CALISMA SORULARI-6 (2009-2010-Bahar)...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online