{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

acidobazicka-rovnovaha.194 - Acidobazick rovnovha Pufrov...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Acidobazická rovnováha 2006-01-05
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Pufrové systémy V krevní plazmě hydrogenuhličitanový systém bílkovinný systém fosfátový pufr V erytrocytech pufrace hemoglobinem, který je zde přítomen v koncentraci 350 g/kg erytrocytů.
Background image of page 2
Účinek pufrů pufr: systém složený ze slabé kyseliny a její soli slabá kyselina disociuje v roztoku nepatrně, zatímco její sůl disociuje v roztoku prakticky zcela slabá kyselina i její sůl mají stejnou silnou konjugovanou basi zdrojem silných konjugovaných basí v organismu jsou především soli slabých kyselin a nikoliv kyseliny samotné řada složitých organických sloučenin (například bílkoviny), se chová za fyziologických podmínek jako slabá kyselina nebo jako sůl slabé kyseliny, protože kationovým partnerem těchto silných konjugovaných basí je buď vázaný vodíkový iont nebo volný kation K + , Ca 2+ , Mg 2+ a pod.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Hydrogenuhličitanový pufr neustálá metabolická produkce CO 2 část se v krvi enzymovou katalýzou karbonátdehydratázou (dříve karboanhydrázou) hydratuje na slabou kyselinu uhličitou • H 2 CO 3 disociuje na ionty H + a HCO 3 hodnota pH se nezmění, když poměr koncentrace látky v čitateli a jmenovateli Henderson-Hasselbalchovy rovnice zůstane nezměněn (bez ohledu na absolutní výši koncentrací)
Background image of page 4
Proteinové pufrační systémy uplatňují se v krevní plazmě i v erytrocytech při pH 7,4 jsou plazmatické bílkoviny přítomny jako anionty, převažují disociované skupiny - COO -
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

acidobazicka-rovnovaha.194 - Acidobazick rovnovha Pufrov...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online