Elmg.pole - Elektromagnetické pole Z Faradayova zákona t B E rot je ihned vidět že při každé změně magnetického pole(způsobené

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Elektromagnetické pole Z Faradayova zákona : t B E rot je ihned vidět, že při každé změně magnetického pole (způsobené například proměnlivými, nestacionárními proudy) vzniká pole elektrické – pole magnetické a pole elektrické jsou tak spolu jednoznačně svázány . Dále si uvědomíme, že elektrické (elektrostatické) pole je silové působení pouze klidových nábojů a u nábojů v pohybu se definuje proud a vzniká pole magnetické (magnetostatické). Z mechaniky ale víme, že klid a pohyb jsou relativní pojmy (závisí na použité soustavě souřadnic) – a stejně relativní musí být pojmy „elektrické pole“ a „magnetické pole“ - jsou to zřejmě pouze dva projevy jediné obecnější reality, která byla nazvána elektromagnetického pole . Protože toto předpokládané obecné pole se v různých konkrétních podmínkách projevuje jako již známé a dobře popsané pole elektrické nebo magnetické, bylo možné očekávat, že : k jeho popisu by se možná nemusely zavádět nové fyzikální veličiny a mohly by postačit veličiny již známé, definované v těchto dvou polích, tj. elektrická a magnetická intenzita a indukce ) B , H , D , E ( . základní rovnice charakterizující elektromagnetické pole by mohly být nalezeny zobecněním již známých vztahů z elektrického a magnetického pole. To se také podařilo Maxwellovi ve druhé polovině 19. století....
View Full Document

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 4

Elmg.pole - Elektromagnetické pole Z Faradayova zákona t B E rot je ihned vidět že při každé změně magnetického pole(způsobené

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online