EMP_01 - BLS 1 Hetflei Anatomick a fyziologick zklady Klov...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BLS 1 Hetfleiš Anatomické a fyziologické základy bioelektromagnetismu Klíčová slova bioelektromagnetism Důležité pojmy Akční potenciál – šíření el. potenciálu Buněčná membrána – odděluje buňku od okolí Nervová buňka – stavební prvek nervové soustavy Svalová buňka Úvod První zmínky o bioelektromagnetizmu již ve starém Egyptě 4000 př.n.l. Důležitá jména: R. A. Granit, Volta, Maxvell, Einthoven, Mann … Vznik – membrána buněk (iontové pumpy) Důležitý pro mnoho vyšetřovacích metod v medicíně (EEG, ECG, EMG, …) 1.) Nervová buňka Stavba buňky - Tělo neuronu (soma), ve kterém je uloženo jádro a další organely (viz obrázek) - Výběžky neuronů jsou dvou typů: - krátké - tzv. dendrity (jsou dostředivé) - dlouhé - tzv. neurity neboli axony (jsou odstředivé, dlouhý až 1m) mohou být obaleny myelinovou pochvou (zlepšení vodivosti nervového vzruchu Ranvierovi zářezy) Obr. 1 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
BLS 1 Hetfleiš Buněčná membrána obaluje buňku, její tloušťka - 7.5 - 10.0 nm je tvořena dvojitou vrstvou fosfolipidů a proteiny, které se mohou v rámci jedné vrstvy relativně volně a nahodile pohybovat (tzv fluidnost nebo tekutost, polotekutost). Každý fosfolipid se skládá ze zbytku kyseliny fosforečné a lipidových ocásků (obr.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

EMP_01 - BLS 1 Hetflei Anatomick a fyziologick zklady Klov...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online