{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EMP_02_Bioelektrické zdroje a vodivé prost�edí

EMP_02_Bioelektrické zdroje a vodivé prost�edí...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bioelektrické zdroje a vodivé prostředí Klíčová slova : buňka, ionty, elektrický potenciál Buněčná membrána : rozdíl napětí extracelulárně a uvnitř buňky Iontová podstata membránové vzrušivosti elektrický membránový potenciál mají excitovatelné i neexcitovatelné buňky membránový potenciál je vyvolán asymetrickou distribucí Na+a K-iontů klidovém stavu (u nevzrušivých buněk vždy) je vnitřek buňky záporně nabitý vzhledem k vnějšku elektrický vzruch („akční potenciál“)= krátké převrácení orientace membránového potenciálu klidový i akční potenciál lze popsat jako difúzní potenciály Akční potenciál
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tabulka ukazuje bioelektrické zdroje, jejich specifika a způsob měření. Bioelektrické zdroje jsou měkké zdroje.(Dodávají pouze napětí, nikoliv proud)
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

EMP_02_Bioelektrické zdroje a vodivé prost�edí...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online