EMP_03 - Základní vztahy elektrických a magnetických...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Základní vztahy elektrických a magnetických polí : Elektrické pole je prostor kolem tělesa s elektrickým nábojem, ve kterém se projevuje působení elektrické síly. Coulombův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým nábojem a elektrickou silou. Síla, kterou na sebe vzájemně působí dva statické bodové náboje, je přímo úměrná součinu obou nábojů a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti: ε- dielektrická permitivita vakua ; ε = 8,854.10-12 A 2 kg-1 m-3 s 4 Elektrická indukce je fyzikální veličina definovaná jako součin elektrické intenzity a permitivity látky. Elektrická indukce je vektorová veličina, její směr se shoduje se směrem elektrické intenzity. D = ε E = ε ε r E , E je elektrická intenzita ε je permitivita ε je permitivita vakua ε r je relativní permitivita Intenzita elektrického pole (též Elektrická intenzita ) je fyzikální veličina, vyjadřující velikost a směr elektrického pole. Je definována jako elektrická síla působící na těleso s velikost a směr elektrického pole....
View Full Document

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

EMP_03 - Základní vztahy elektrických a magnetických...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online