EMP_05_Elektricke_a_magneticke_pole_3

EMP_05_Elektricke_a_magneticke_pole_3 - EMP 5 Kram Zkladn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EMP 5 Kramář Základní vztahy elektrických a magnetických polí 3 - RLC obvody, perioda, nabíjení kondenzátoru, proud cívkou, Maxwellovy rovnice Klíčová slova Sériový - paralelní RLC obvod, nabíjení kondenzátoru, maxwellovy rovnice Sériový RLC obvod Sériový obvod RLC ("ideální" C a "ideální" L) je zobrazen na obr.1 Vektorový diagram je na obr. 2 Pro základní obvodové veličiny platí v tomto obvodu vztahy (1) a (2): Paralelní RLC obvod Obr. 3. Paralelní spojení RLC 1/4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
EMP 5 Kramář Obr. 4 Fázorový diagram paralelního RLC. Proud tekoucí obvodem L C R I I I I + + = Nabíjení kondenzátoru zapojení kondenzátoru do elektrického obvodu se zdrojem stejnosměrného elektrického napětí (např. s baterií) je zobrazeno na obr. 3 je-li obvod na obr. 3 uzavřen, pak elektrické pole přinutí elektrony pohybovat se po vodičích od elektrody V kondenzátoru ke kladné svorce baterie; tím se svorka V, ztrácející elektrony nabíjí kladně (tj. bude mít vyšší potenciál)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

EMP_05_Elektricke_a_magneticke_pole_3 - EMP 5 Kram Zkladn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online