{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EMP_06_modelovani_ekg - BLS 06 Kohout Modelovn...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BLS 06 Kohout Modelování elektrokardiografie (EKG) Klíčová slova ecg model, program ECGSIM Cíle modelování elektrícké aktivity srdce studium podstaty elektrofyziologické funkce srdce a její souvislosti s generovaným elektrickým polem využití modelů při diagnostice a terapii srdečních onemocnění na generování porovnatelných anebo na reprezentaci naměřených povrchových potenciálů při návrhu metod a přístrojů na hodnocení funkce srdce a jeho elektrického pole na získání přesně definovaných vstupních dat Přímá úloha Modelování povrchových EKG potenciálů na základě znalosti parametrů srdce jako generátoru pole a vlastností těla jako objemového nehomogenního vodiče, ve kterém se pole vytváří Inverzní úloha Určení parametrů srdce (jeho vybraného zjednodušeného modelu) jako generátoru elektrického pole na základě naměřených hodnot povrchových EKG potenciálů a znalosti geometrie a elektrických
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online