{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EMP_08_Metody a techniky měření

EMP_08_Metody a techniky...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Metody a techniky měření Klíčová slova: Klidový potenciál, akční potenciál, patch clamp ,voltage clamp Klidový membránový potenciál – má ho každá buňka, vzniká nerovnoměrným rozložením iontů v intracelulárním a extracelulárním prostoru (IC je proti EC nabit záporně) (pozor – říká se membránový potenciál, ale jedná se o napětí, rozdíl potenciálů mezi IC a EC) Akční potenciál – vzniká pouze u buněk tzv. vzrušivých tkání (nervová a svalová tkáň), dochází ke krátkodobému převrácení orientace membránového potenciálu Měření elektrických veličin buněčné membrány je metodicky velmi náročné Důvod: Potenciály jsou velmi malé 10 0 mV => složitá konstrukce měřících eld. Malé rozměry buňky a její membrány. voltage clamp – Metoda umožňující měření iontových proudů. Princip je, že jsme schopni nastavit určitý membránový potenciál a „uzamknout “ jej na dané hodnotě a posléze měříme proudy které tečou přes membránu. Máme tedy dvě
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

EMP_08_Metody a techniky...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online