EMP_11_Obecné blokové schéma zpracovánÃ&

EMP_11_Obecné blokové schéma zpracovánÃ&

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BLS 11 Najmanová Obecné blokové schéma zpracování a analýzy biosignálů Důležité pojmy vzorkovací teorém = Shannonův, Nyquistův, Kotělnikovův teorém o vzorkovací frekvence musí být minimálně dvojnásobná než nejvyšší frekvence harmonických složek obsažených v signálu kvantifikace signálu – zavádění hledisek kvantitativních vztahů Úvod cílem zpracování systému (i živého organismu) je získat informaci o jeho stavu na základě jeho projevů (výstupních signálů) a tuto informaci použít k hodnocení tohoto stavu (diagnostika) řetězec operací, které je třeba provést od okamžiku, kdy je signál zaznamenán do okamžiku, kdy je vysloven diagnostický výrok, lze rozdělit do tří základních bloků (viz obr.) - blok předzpracování, blok analýzy a blok klasifikace Blokové schéma systému zpracování signálů Blok předzpracování (zpravidla obsahuje, je-li zpracovávaný signál spojitý a snímán v analogové formě)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

EMP_11_Obecné blokové schéma zpracovánÃ&

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online