EMP_13_FKG,FEKG - EMP 13 Vclav Petrk Signly...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EMP 13 Václav Petrák Signály kardiovaskulárního systému 2 – FKG, FEKG Klíčová slova phonocardiogram, PCG, fonokardiogram, FKG, fetal electrocardiogram Důležité pojmy fetus - plod Fetální elektrokardiogram (FEKG) definice Fetální elektrokardiogram (FEKG) je grafická reprezentace časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů, snímaných zpravidla z povrchu břicha matky, které vznikají jako důsledek šíření elektrického vzruchu svalovou tkání srdečních síní a komor plodu Techniky snímáni FEKG přímé metody (DECG - Direct Electrocardiography) používají elektroda umístěnou na hlavičce plodu. umožňují získat velice kvalitní záznam (jedna elektroda je umístěna přímo u zdroje signálu) vzniká možnost zavlečení nákazy do rodidel,(invazivním charakteru vyšetření) používá se především v době porodu nepřímé metody (AECG - Abdominal Electrocardiography) - používají vnější elektrody umístěné na povrchu břicha matky. signál je řádově 10x slabší než signál EKG matky Vlastnost FEKG Signál FEKG principiálně obsahuje směs signálu EKG plodu spolu se
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 3

EMP_13_FKG,FEKG - EMP 13 Vclav Petrk Signly...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online