EMP_15_Signaly CNS-EEG - BLS 15 Eva Sebroňová Signály...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: BLS 15 Eva Sebroňová Signály CNS - EEG Klíčová slova elektroencefalogram, EEG svodový systém, EEG rytmy, typické grafoelementy, spektrální analýza Důležité pojmy mozkové biopotenciály – vznikají následkem depolarizace a depolarizace mozkových buněk ÚVOD ELEKTROENCEFALOGRAM (EEG) je (grafická) reprezentace časové závislosti rozdílu elektrických potenciálů, snímaných z elektrod umístěných zpravidla na povrchu hlavy (skalpu), výjimečně přímo z kůry mozkové (elektrokortikogram), které vznikají jako důsledek spontánní elektrické aktivity mozku. EEG SVODOVÝ SYSTÉM- Systém 10/20 je založen na vztahu mezi pozicemi elektrod a pod nimi ležící mozkovou kůrou. Pozice definovány dle poměru 10/20% mezi kořenem nosu a mezi ušními lalůčky. Identifikace elektrod: F (frontální), Fp (frontopolární), T (temporální), C (centrální), P (parietální) a O (okcipitální) a zpravidla číslem – sudá (2, 4, 6, 8) pozice nad pravou hemisférou, lichá (1, 3, 5, 7) nad levou hemisférou....
View Full Document

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

EMP_15_Signaly CNS-EEG - BLS 15 Eva Sebroňová Signály...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online