EMP_16_okulograficke_signaly

EMP_16_okulograficke_signaly - BLS 14 Sprtkov Vra...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BLS 14 Sprátková Věra Okulografické signály oka Klíčová slova EOG, ERG Důležité pojmy EOG – elektrookulogram, elektrický biosignál ERG – elektroretinogram, elektrický biosignál Evokovaný potenciál – potenciál generovaný činností různých struktur nervové soustavy stimulovaných různými, hlavně fyzikálními podněty (mechanickými, vizuálními, akustickými) Teorie Lidské oko viz obr. 1 – lidské oko má přibližně kulovitý tvar. Váží asi 7g. Ochrannou vrstvou je skléra – mechanicky chrání vnitřek oční koule a zpevňuje její stěnu. V přední části oka je skléra značně vyklenuta a má tak velké zakřivení a také velkou optickou pro- pustnost (transparenci) = rohovka . Spolu s čočkou tvoří nejdů- ležitější složky lomivého aparátu oka Poloměr zakřivení rohovky je průměrně 7,8mm. obr. 1 – lidské oko Úvod EOG Rozsah napětí do 10 1 mV, frekvenční rozsah do 30Hz – má významnou stejnosměrnou složku, snímá se povrchovými eldami. EOG je záznam změn elektrického napětí vyvolaného řízeným pohybem oka
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 3

EMP_16_okulograficke_signaly - BLS 14 Sprtkov Vra...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online