EMP_17_respirační signály

EMP_17_respirační signály...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BLS 17 Škorňoková Lucie Respirační signály Klíčová slova respirační signál, inspiratory signál, respiration Důležité pojmy Respirace -vnější: výměna plynu mezi vnějším prostředím a plícemi -vnitřní: výměna plynu mezi plícemi a krví Úvod Biosignál je signál, který v biologii a lékařství slouží k vyjádření informací o sledovaném biologickém systému - lidského organismu. Respiračním signálem se tedy rozumí signál nesoucí informaci o dýchací soustavě. Respirační signál Respirační signál můžeme zařadit mezi tzv. akustické biosignály . Kdy průtok vzduchu horními i dolními dýchacími cestami v plících vytváří akustické signály známé jako šelesty dýcháni, kašel, chrápání. . Snímání těchto signálů realizujeme mikrofony nebo akcelerony. Respirační signál dále můžeme zařadit mezi signály chemické , které považujeme za výsledky chemických měření provedených na živých tkáních nebo vzorcích analyzovaných v klinických laboratořích. Jedná se o stanovení
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

EMP_17_respirační signály...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online