esej na EBI - 26.11.07 Vt Rada VUT FBMI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
26.11.07 Vít Rada ČVUT FBMI Potrat – móda, potřeba nebo smrtelný hřích? Potrat- donedávna velice diskutované téma, ale poslední dobou mi přijde, jakoby se o  něm méně mluvilo, nebo alespoň já se už tak často nesetkávám s podobnými diskuzemi.  Připomíná mi to pohled do kuchyně,  vaří se těstoviny, ale když nesnížím teplotu, tak se udělá pěna, přeteče a. .. Radši uteču, ono se   to nějak vyvine. Pamatuju si, kdy se v médiích  živě diskutovalo na toto téma, polská vláda upadala v nemilost  svým konzervativním postojem a nejedna domácnost zažila horké chvilky při obhajování  názorů svých členů. Potrat, neboli zbavení se či zničení . .. . Přemýšlím, jak „to“ nazvat, protože právě  definice může být jedním z rozhodujících měřítek pro vytvoření si názoru. Potrat? Co je na tom špatného?!    Co vede lidi k názoru, že je potrat v pořádku? Demokracie a právo se svobodně rozhodovat.  Jeden z hlasů „pro“ apeluje na základní práva člověka. Jsem živý, jsem člověk a můžu si sám  se sebou dělat co chci. Můžu vlastně dělat cokoliv. Tento zárodek je v mém těle a tudíž o něm  rozhoduji já. Je to moje součást, a proto když se rozhodnu, že ji nechci, mohu se ji zbavit. 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/21/2010 for the course BIOPHYSICS XD17BF taught by Professor Kucera during the Summer '10 term at Univerzita Karlova.

Page1 / 2

esej na EBI - 26.11.07 Vt Rada VUT FBMI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online