{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LPZ_01_senzory1_tepltoty - LPZ 1 Biskup Zkladn fyzikln...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 1 Biskup Základní fyzikální principy a vlastnosti senzorů 1 - teploty a senzorů optoelektronických, optických vláknových Klíčová slova senzory teploty, temperature sensors Teplota – jednotky °C – stupeň Celsia K – stupeň Kelvina K = °C + 273,15 Teplotní senzory – rozdělení podle fyzikálního principu podle styku s měřeným prostředím podle transformace signálu Podle fyzikálního principu odporové – kovové, polovodičové polovodičové s p-n přechodem – dioda (Si, Ge, GaAs, varikap, ZD) – tranzistor (bipolární, unipolární) termoelektrické – kovové, polovodičové optické dilatační krystalové, radiační, chemické, šumové, akustické, magnetické, kapacitní, aerodynamické, SAW Podle styku s měřeným prostředím dotykové – dilatační (kapalinové, plynové, bimetalové) – speciální (akustické (ultrazvukové), magnetické, s tekutými krystaly, teploměrné barvy, šumové) bezdotykové – tepelné (bolometry, pyrometry) – kvantové Statické vlastnosti statická charakteristika (ideálně přímka, v reálu popsaná polynomem) citlivost práh citlivosti dynamický rozsah (interval přípustných hodnot snímané veličiny) reprodukovatelnost rozlišitelnost 1 / 6
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LPZ 1 Biskup Odporové kovové senzory – RTD využívají závislosti odporu vodiče na teplotě (nelineární) patří k nejčastějším materiál: čisté kovy – platina, wolfram, měď, nikl, slitiny niklu, zlata, stříbra pro různé teploty vhodné různé kovy malé odpory (100 Ω až 1000 Ω) široký rozsah pracovních teplot (-200°C až 850°C) dobrá citlivost (ve srovnání s termočlánky) velká přesnost (±0,0006°C až 0,1°C) opakovatelnost a stabilita (malý drift) vyhodnocovací obvody: převedení změny odporu na jinou elektrickou veličinu (napětí, proud,...); můstkové zapojení, tří (čtyř) vodičové zapojení (kompenzace odporu vodičů vedoucích od senzoru) Obr.1
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}