{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LPZ_03_Hall - SEL 3 Hetflei Zkladn fyzikln principy a...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SEL 3 Hetfleiš Základní fyzikální principy a vlastnosti senzorů 3 - magnetických veličin (Hallův a feromagnetický senzor) Klíčová slova halluv jev, senzory halluv jev, hall effect Důležité pojmy Intenzita magnetického pole H[A/m] – vektorová veličina, základní fyz. veličina používaná pro popis magnetického pole, definovaná z elektrického proudu Magnetická indukce B[T] – vektorová veličina, hustota toku pole, souvis9 s vlastnostmi látky vystavené působení mag. Pole, definována ze silových účinků na náboj magnetizace – integrální veličina, vektorový součet všech jednotlivých spinových momentů na jednotku objemu magnetorezistivní jev – fyzikální jev, při kterém nastává změna odporu materiálu v důsledku působícího mag. Pole Lorentzova síla – síla působící na nosič el. náboje v magnetickém poli, , F=síla, q=elektrický náboj, v=rychlost náboje, B=magnetická indukce Úvod Skupina signálů – magnetické Typický signál – Indukce B[T], intenzita H[A/m], magnetický tok Φ [ Wb
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

LPZ_03_Hall - SEL 3 Hetflei Zkladn fyzikln principy a...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online